صفحه اصلی / خرید از گزینه ارشد

خرید از گزینه ارشد

کتابها و جزوات گزینه ارشد در تهران با پیک موتوری و برای سایر شهرهای کشور با پست پیشتاز ارسال می گردد.

 

شماره کارت :  ۸۶۶۵ ۵۸۷۷ ۰۶۱۰ ۶۲۲۱   

و شماره حساب :   ۸۰۰۱۸۸۵۷۷۲۳   

و  شماره شبا:   IR 440540108380001885772003

بانک پارسیان به نام علی سعیدی راد

یــا

شماره کارت :  ۵۳۵۶ ۷۱۴۵ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴   

و شماره حساب :   ۵۴۷۹۰۰۲۹۰۶   

و  شماره شبا:   ۰۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۴۷۹۰۰۲۹۰۶ IR   

بانک ملت به نام علی سعیدی راد