صفحه اصلی / کتابهای گزینه ارشد

کتابهای گزینه ارشد

فهرست کتابهای چاپ شده گزینه ارشد

(ترم بهمن ۱۳۹۵)

ردیف عنوان کتاب تعداد آزمون قیمت (تومان) توضیحات
۱ اقتصاد مدیریت ۱۸ ۴۲۰۰۰
۲ حسابداری مدیریت (اجرایی) ۱۷ ۴۰۰۰۰
۳ حسابداری مدیریت (بازرگانی) ۱۱ ۳۸۰۰۰
۴ آمار و کاربرد آن در مدیریت (جبرانی اجرایی) ۱۵ ۴۴۰۰۰
۵ تحقیق در عملیات پیشرفته ۱۲+۱۲ ۴۴۰۰۰ تستی تشریحی
۶ تحلیل آماری (بازرگانی) ۱۱ ۴۴۰۰۰
۷ زبان تخصصی (آزمونها) ۱۴ ۳۰۰۰۰
۸ واژگان زبان تخصصی ۲۲۰۰۰
۹ نظریه های سازمان و مدیریت ۱۹ ۳۴۰۰۰
۱۰ مدیریت رفتار سازمانی ۶+۱۹ ۴۰۰۰۰

کتاب رابینز

و رضا رسولی علی صالحی

۱۱ سازمان پیچیده ۱۹ ۳۴۰۰۰ تستی تشریحی
۱۲ برنامه ریزی استراتژیک – فروزنده امینی ۱۲ ۲۵۰۰۰
۱۳ سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۹+۱۱ ۳۵۰۰۰ تستی تشریحی
۱۴ مدیریت استراتژیک بازاریابی ۱۶ ۳۵۰۰۰
۱۵ مدیریت تکنولوژی و نوآوری ۱۵ ۳۰۰۰۰
۱۶ مدیریت طرحهای توسعه ۱۲ ۳۰۰۰۰
۱۷ مهارتهای عمومی مدیریت ۱۳ ۲۵۰۰۰
۱۸ مسائل جاری مدیریت ۱۵ ۳۲۰۰۰
۱۹ روش تحقیق در مدیریت ۱۳ ۳۰۰۰۰
۲۰ روش تحقیق پیشرفته ۱۷ ۳۲۰۰۰