صفحه اصلی / همکاران موسسه

همکاران موسسه

کادر اداری و آموزشی گروه آموزشی گزینه ارشد عبارت است از:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

عکس

۱ علی سعیدی راد مدیر مجموعه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
۲ فاطمه آقازاده ابری دپارتمان ترجمه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
۳ مسعود یوسفی ماکویی کادر آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
۴ رضا غلامیان کادر آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت MBA
۵ فاطمه محمدی کادر آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
۶ سیده صفورا کاظمی قهفرخی کادر آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  
۷ معصومه خاصه کادر اداری کارشناسی مدیریت بازرگانی
۸ فاطمه خاصه  کادر اداری  کارشناسی مدیریت بازرگانی